LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

Lịch trực tuần 18/10/2021 - 24/10/2021(Điều chỉnh lần 3)
[ Cập nhật vào ngày (22/10/2021) ]


   SỞ Y TẾ HẬU GIANG

TTYT THỊ XÃ LONG MỸ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

      

       

 

 

 

                                                                  LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

                               (Tuần thứ 41: Từ ngày 18/10/2021 – 24/10/2021)(Điều chỉnh lần 2)

 

     THỨ HAI, NGÀY 18/10/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h xét tuyển nghĩa vụ quân sự lần 1 năm 2022, UBND phường Vĩnh Tường. Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Thường trực chỉ công tác phòng chống dịch covid-19

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

- P.Giám đốc Võ Hoàng Hận(CDC) : Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19. 

        THỨ BA, NGÀY 19/10/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h30 xét tuyển NVQS năm 2022, tại UBND xã Long Bình. 13h30 họp đoàn giám sát của Thường trực HĐND, tại phòng họp số 2 UBND TX. Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Thường trực Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch coivd-19. 

- P.Giám đốc Võ Hoàng Hận(CDC): Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

THỨ TƯ, NGÀY 20/10/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h30 xét tuyển NVQS năm 2022, UBND xã Long Trị. Tiếp công dân. Thường trực Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 8h tiếp đoàn kiểm tra của SYT kiểm tra, chấm điểm thi đua tiêm vắc xin verocell. Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

- P.Giám đốc Võ Hoàng Hận: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

        THỨ NĂM, NGÀY 21/10/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h30 xét tuyển NVQS năm 2022, tại Nhà Văn hóa ấp 5 xã Long Trị A. Thường trực Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h30 dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ BCĐ 35, tại Trung tâm Chính trị thị xã. Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: 7h30 khám sơ tuyển NVQS tại xã Long Trị A. 16h họp trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch covid-19, tại phòng họp số 3 UBNDTX.Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

- P.Giám đốc Võ Hoàng Hận(CDC): 16h họp trực tuyến với UBND tỉnh về cong tác phòng, chống dịch covid-19. Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

        THỨ SÁU, NGÀY 22/10/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang : 7h30 xét tuyển NVQS năm 2022, tại UBND phường Thuận An. Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: 7h30 xét tuyển NVQS năm 2022, tại UBND phường Thuận An. Tiếp công dân. Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

- P.Giám đốc Võ Hoàng Hận(CDC): Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

         THỨ BẢY, NGÀY 23/10/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang :  Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

- P.Giám đốc Võ Hoàng Hận(CDC): Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

         CHỦ NHẬT, NGÀY 24/10/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang : Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Tiếp công dân. Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

 - P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

- P.Giám đốc Võ Hoàng Hận(CDC) : Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

                                                                                         TL. GIÁM ĐỐC

                                                                                            TRƯỞNG PHÒNG TCHC               

 

 

 

 
TTYT TX LONG MỸ

  In bài viếtTìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh