LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

Lịch trực tuần 22/11/2021 - 28/11/2021 (Điều chỉnh lần 3)
[ Cập nhật vào ngày (26/11/2021) ]


   SỞ Y TẾ HẬU GIANG

TTYT THỊ XÃ LONG MỸ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

      

      

 

 

 

                                                      LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

                        (Tuần thứ 45: Từ ngày 22/11/2021 – 28/11/2021)(Điều chỉnh lần 3)

 

        THỨ HAI, NGÀY 22/11/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang: 8h tham dự lớp bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026, tại phòng họp số 3 UBNDTX (cả ngày). Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Thường trực chỉ công tác phòng chống dịch covid-19

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

         THỨ BA, NGÀY 23/11/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang: Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: 6h hỗ trợ tiêm ngừa huyện Châu Thành. Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19. 

THỨ TƯ, NGÀY 24/11/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang: Trực lãnh đạo. Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng, chống dịch coivd-19. 

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

         THỨ NĂM, NGÀY 25/11/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang: 8h30 dự hội nghị trực tuyến sơ kết công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, điểm tại phòng họp TTYT. Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng, chống dịch coivd-19. 

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19. 

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: 8h30 dự hội nghị trực tuyến sơ kết công tác điều trị bệnh nhân Covd-19, điểm tại phòng họp TTYT. Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

           THỨ SÁU, NGÀY 26/11/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang : Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 13h30, dự thông qua dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tại phòng họp số 3 UBNDTX. Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương:  Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

         THỨ BẢY, NGÀY 27/11/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang : Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Tiếp công dân. Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

         CHỦ NHẬT, NGÀY 28/11/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang : Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

 - P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

                                                                                 TL. GIÁM ĐỐC

                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TCHC                

 

 

 

 
TTYT THỊ XÃ LONG MỸ

  In bài viếtTìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh