LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

Lịch làm việc BGĐ từ 19/9/2022 đến 25/9/2022(Điều chỉnh lần 2)
[ Cập nhật vào ngày (22/09/2022) ]


   SỞ Y TẾ HẬU GIANG

TTYT THỊ XÃ LONG MỸ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

      

          

 

 

 

                                                   LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

                               (Tuần thứ 38: Từ ngày 19.9.2022 – 25.9.2022)(Điều chỉnh lần 2)

 

            THỨ HAI, NGÀY 19/9/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Tham gia Đoàn kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: 7h Làm việc tại cơ quan. 13h30 dự hội nghị sơ kết Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, điểm tại hội trường BCHQS thị xã.

THỨ BA, NGÀY 20/9/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h Làm việc tại cơ quan. Trực lãnh đạo. 13h làm việc tại cơ quan, 15h dự làm việc với đoàn khảo sát đánh giá kết quả thực hiện NQ số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017, điểm tại hội trường Thị ủy  (Trưởng khoa DS cùng dự).

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Tham gia Đoàn kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương:  8h kiểm tra xây dựng nông thôn mới xã Tân Phú, điểm tại UBND xã Tân Phú. 13h Làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, NGÀY 21/9/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h30 họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1, tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023, điểm tại Hội trường Ban chỉ huy quân sự thị xã (cả ngày).

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Tham gia Đoàn kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: 7hLàm việc tại cơ quan. 13h30 dự sơ kết chiến dịch Truyền thông dân số KHHGĐ đợt 1 năm 2022, tại hội trường UBNSTX. Trực lãnh đạo

THỨ NĂM, NGÀY 22/9/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Tham gia Đoàn kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, NGÀY 23/9/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang : 7h30 họp Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã năm 2022, điểm tại phòng họp số 1 UBNDTX. 13h Làm việc tại cơ quan. 14 giờ họp báo

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Tham gia Đoàn kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan. 14 giờ họp báo

THỨ BẢY, NGÀY 24/9/2022

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Trực lãnh đạo

                                                                               TL. GIÁM ĐỐC

                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TCHC               

 

 

 

 

 

 

 
TTYT TX LONG MỸ
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh