tin tức - sự kiện

HỢP ĐỒNG MẪU GÓI THẦU 1
[ Cập nhật vào ngày (01/07/2022) ]


HỢP ĐỒNG

          Gói thầu số 01: Gói thầu thuốc theo tên generic: danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia (nhóm 3, 4, 5) và danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương.
Tập tin đính kèm

TTYT THỊ XÃ LONG MỸ
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh