tin tức - sự kiện

Thông báo về việc mời chào giá Gói Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT, Gói Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: thuê công ty thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại năm 2024 2025
[ Cập nhật vào ngày (06/06/2024) ]
Thông báo về việc mời chào giá Gói Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT, Gói Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: thuê công ty thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại năm 2024 2025
Thông báo về việc mời chào giá Gói Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT, Gói Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: thuê công ty thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại năm 2024 2025

Thông báo về việc mời chào giá Gói Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT, Gói Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: thuê công ty thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại năm 2024 2025

TTYT TX LONG MỸ Theo TTYT TX LONG MỸ
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh